top of page
White logo - no background.png

KTO SOM & ČO ROBÍM

Vitajte!

Som Michala "Miki" Koniarová, osobná a vzťahová koučka, mentorka, členka Medzinárodnej asociácie profesionálnych vzťahových poradcov (IAPO - International Associatopn of Professional Relationship Coaches) a autorka dvoch kníh.

Sprevádzam výnimočné ženy na ich ceste za sebaláskou, zdravou ženskou energiou a spokojnými partnerskými vzťahmi. V  turbulentných životných obdobiach poskytujem oporu, emočné  bezpečie a potrebné uvedomenie. Som človek zvedavý, hĺbavý a večne hľadajúci.

Štúdium psychológie vzťahov, nových trendov, fenoménov a dynamiky lásky v 21. storočí je niečo, čo ma profesionálne  pohlcuje a fascinuje.  I keď sa okolo nás zmenilo za posledné dekády možno veľa, ale túžba byť videný, pochopený a milovaný v nás ľudoch ostáva stále rovnaká.
MK_4.jpg

Výber z článkov a rozhovorov

Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.koniarova.com

STRADA Consulting s.r.o.

sído: Zimná 2, 040 01 Košice

IČO: 55043232

DIČ: 2121855582

získava osobné údaje prostredníctvom elektronickej, osobnej alebo telefonickej komunikácie so zákazníkmi.

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 • účelom spracúvania osobných údajov je vyhotovenie daňových dokladov za objednané tovary a služby

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa a fakturačná adresa

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo , e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom vrátane poskytovania služieb prevádzkovateľa)

 • údaje na fakturáciu sú meno a priezvisko príjemcu a fakturačná adresa

 

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie svojich zákonných povinností a povinností vyplývajúcich z objednanej služby zákazníkom

 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dodanie objednaného tovaru alebo služby a po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Zverejnenie údajov

 

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov nezverejňuje

 

Podmienky spracúvania

 

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

 • po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

 • Dotknutá osoba prejavením záujmu o tovar alebo služby prevádzkovateľa a ich objednaním čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Dotknutá osoba potvrdzuje prečítaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť.

KONTAKT

Tel

+421 911 700 145

Email

Web

KONTAKT

KONTAKT

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

STRADA Consulting s. r. o.

Zimná 2, 04001 Košice

IČO: 550 432 32

DIČ: 212 185 5582

IBAN: SK57 0900 0000 0051 9924 3597

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 • Facebook
bottom of page